تدریس خصوصی زبان هندی

تدریس خصوصی زبان هندی
موسسه آموزشی زبان آموزان پیشرو قوی ترین و تخصصی ترین مرکز تدریس خصوصی زبان هندی، با بیش از دو دهه تجربه و سابقه موفق و درخشان در زمینه ی آموزش و تدریس خصوصی زبان هندی،آموزش خصوصی مکالمه زبان هندی در منزل،محل کار و یا موسسه ما.ویژگی های زبانی در هند هند از جنبه داشتن زبان بسیار غنی است و تعداد زیادی  از زبان ها در این کشور تکلم می شود. برخی از این زبان ها ملی و برخی از آن ها را یک لهجه مخصوص یک منطقه می شناسند. هند و اروپایی، Austric، دراویدی و  سینو سینوتبینی  چهار خانواده زبان هندی را تشکی...
بیشتر