جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی برای حدس زدن چیزی که می تواند رخ بدهد ،ممکن رخ بدهد ،یا ما آرزو داریم که رخ بدهد به کار میروند . در زبان انگلیسی بیشتر جملات شرطی با if شروع می شوند و در بسیاری از جلات شرطی فعل به یکی از حالت های خود در زمان گذشته به کار میرود . استفاده از فعل در زمان گذشته به این خاطر است که ما واقعا به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده اشاره نمیکنیم “این یک گذشته ی خیالی است” . 5 روش برای ساختن جملات شرطی وجود دارد که در همه ی آن ها if clause و main clause مشترک است .و اگر بخواهیم جمله ی شرطی را منفی کنیم به جای if ازکلمه  unless استفاده می نماییم.

جمله شرطیکاربردزمان فعل در If clauseزمان فعل در Main clause
0حقایق کلیحال ساده Simple presentحال ساده Simple present
نوع 1یک شرایط محتمل و نتیجه ی احتمالی آنحال ساده Simple presentآینده ساده Simple future
نوع 2یک شرایط فرضی و نتیجه ی احتمالی آنگذشته ساده Simple pastشرطی به زمان حال یا شرطی استمراری Present conditional or Present continuous conditional
نوع 3یک شریط غیرواقعی در گذشته و نتیجه ی احتمالی آن در گذشتهگذشته کامل Past perfectشرطی کامل Perfect conditional
مخلوطیک شرایط احتمالی در گذشته و نتیجه ی احتمالی آن در حالگذشته کامل Past perfectPresent contditionalشرطی حال

جمله شرطی نوع 0

جملات شرطی نوع 0 برای وقتی به کار می رود که به زمان حال دلالت دارد یا همیشه و شرایط واقعی و ممکن . معمولا جملات شرطی نوع 0 برای بیان حقایق عمومی به کار میروند.هر دو قسمت جمله در زمان حال می باشد در جملات شرطی نوع 0 ، کلمه if با when  با حفظ همان معنا جایگزین می شود .

Main clauseIf clause
simple presentIf + simple present
that thing happens.
            If this thing happens
it melts.ذوب میشودIf you heat ice اگر یخرا حرارت بدهید

جملات شرطی نوع 1

جملات شرطی نوع اول به زمان حال و آینده دلالت دارد که موقعیت آن واقعی است . جملات شرطی نوع اول به یک شرایط محتمل با احتمال وقوع محتمل دلالت دارد . در جمله if clause به زمان حال نوشته می شود و main clause  به زمان آینده ساده.

Main clauseIf clause
Simple futureIf+simple present
that thing will happen.If this thing happens
You will miss the trainقطر را از دست می دهیدIf you don’t hurry  اگر عجله نکنید

جملات شرطی نوع 2

جملات شرطی نوع دو به زمان حال یا هر زمان دیگری دلالت دارد که این نوع جملات براساس حقایق نیست موقعیت آن واقعی نیست.این نوع جملات شرطی برای بین شرایط فرضی به کار می رود و نتیجه ی محتمل .

Main clauseIf clause
Present conditional or present continuos conditionalIf+simple past
that thing would happen. (but I’m not sure this thing will happen) OR
that thing would be happening.
If this thing happened
I would be working in Italy.

در ایتالیا کار خواهم کرد

If I spoke Italian اگر ایتالیایی صحبت کنم
you would not be so tired. اینقدر خسته نمی شدیIf you went to bed earlier اگر زودتر خوابیده بودی

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم برای زمان گذشته به کار می رود ، و بر خلاف واقعیت است . جملات شرطی نوع سوم به یک شرایط غیر واقعی در گذشته و نتیجه ی محتمل آن در گذشته اشاره می کند .در جملات شرطی نوع سوم،در ifclause زمان گذشته کامل و در mainclause از حال استمراری کامل استفاده میشود

mainclauseifclause
perfect conditional or perfect continuous conditional
If + past perfect
that thing would have happened. (but neither of those things really happened) OR
that thing would have been happening.
If this thing had happened
you would have passed the exam.درامتحانقبولشدهبودهایIf you had studied harderاگر بیشتر  درسخوانده بودی

جملات شرطی مخلوط

جملات شرطی مخلوط  بر می گردد به یک زمان در گذشته  و موقعیت  آن تا زمان حال ادامه دارد.و آن واقعیت برخلاف چیزی است که بیان میکنید.این جمله شرطی برای بیان یک شرایط غیر واقعی در گذشته و نتیجه ی محتمل آن در حال به کار میرود.در ifclause زمان گذشته کامل و در mainclause جمله شرطی زمان حال استفاده می شود .

mainclauseifclause
present conditional or perfect conditionalIf + past perfect or simple past
that thing would happen. (but this thing didn’t happen so that thing isn’t happening)If this thing had happened
If you weren’t afraid of spidersIf you weren’t afraid of spiders

در آخر اینکه شما عزیزان می توانید جهت شرکت در دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی موسسه زبان آموزان پیشرو با ما در ارتباط باشید

منبع: http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/conditional/

برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *